top of page
14 Hareid_fra_Overa.jpg

Om prosjektet

Kven er Vekst i Hareid?

Bakgrunn

Ein stor del av bedriftene i Hareid er retta mot ein maritim marknad, som dei seinare åra har vore ramma av ein lang og utfordrande nedtur. Hareid opplevde også at større hjørnesteinsbedrifter flytta ut, eller la ned drifta på Hareid. I løpet av kort tid opplevde ein redusert sysselsetting og auka arbeidsløyse, som gjorde at Hareid fekk status som omstillingskommune i 2019, og dermed også moglegheit til å søke om midlar til dette prosjektet gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunen finansierer 50% av prosjektet, Hareid kommune 25 % og næringslivet 25%.

Vidare har Innovasjon Norge ei rolle som nasjonalt kompetansesenter for omstillingsarbeid, og bidreg inn i prosjektet gjennom aktiv rådgjeving og kvalitetssikring.

15 Sulafjorden_fra_overa.jpg

Kven er vi?

Vekst i Hareid består av ein prosjektleiar som er tilsett i 100% stilling og ei styringsgruppe som består av representantar med bakgrunn frå næringslivet og kommunen. I tillegg er Innovasjon Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunedirektør med som observatør i styret. Styret har også ein vara med møterett.

Segl_web.png

Julie Sundgot Andersen

Prosjektleiar

221130 ViH_portrett-1.jpg

Julie er utdanna innan marknadsføring, økonomi og leiing, og har jobba som marknadsanalytikar i Kongsberg Maritime i 12 år.

 

Ho har derfor god kjennskap og stort engasjementet for maritim næring som i lang tid har vore, og fortsatt er, ein viktig del av næringslivet i Hareid. 

Segl_web.png

Karl-Johan Bakken

Styreleiar, representant frå næringslivet

221130 ViH_portrett-17.jpg

Karl-Johan vaks opp på Hjørungavåg og fekk tidleg erfaring med skipsbyggingsmiljøet gjennom Hjørungavåg Verkstad.

 

Etter gymnas og førstegongsteneste gjekk det strake vegen til Trondheim, NTH og Skipsteknisk avdeling.

Segl_web.png

Bernt Brandal

Styremedlem, ordførar Hareid kommune

221130 ViH_portrett-5.jpg

Bernt er oppvaksen i Brandal og dreiv nokre år fiske og selfangst før han tok styrmannskule og fiskeriteknisk høgskule i Ålesund. Deretter gjekk vegen til NTH i Trondheim der han skreiv hovudoppgåve om prosjektering av fiskefartøy.

Segl_web.png

Hege Karete Hamre

Styremedlem, representant frå næringslivet

221130 ViH_portrett-41.jpg

Hege karrakteriserer seg sjølv som søresunnmøring, med djupe røter i regionen og er busett i Volda. Ho har dei siste 25 åra budd i Volda og har hatt arbeidsgivarar som har hatt sitt virke i heile regionen. 

Segl_web.png

Jeanette Teigene

Styremedlem

240122 ViH_Jeanette-kompr.jpg

Tekst om Jeanette er undervegs

HK_logo.png

Kai-Rune Bjørke

Styremedlem, Hareid kommune

221130 ViH_portrett-9.jpg

Kai-Rune er kommunalsjef for sektor for samfunnsutvikling i Hareid kommune. I sektoren er det mange ulike ansvars- og arbeidsoppgåver, men i høve Vekst i Hareid sitt oppdrag, bistår

Kai-Rune med plan- og infrastrukturkompetanse og elles koordinere hjelpemiddelapparatet som t.d. næringsfondet.

Segl_web.png

Olav Haug Vikebakk

Representant frå næringslivet

Olav kjem opprinneleg frå Ulsteinvik, men har vore busett i Hareid sidan 2006. Olav er utdanna innan økonomi frå Handelshøyskolen BI og har jobba innanfor den maritime industrien i snart 18 år.

221130 ViH_portrett-33.jpg
Segl_web.png

Pål-Andreas Alnes

Representant frå næringslivet

221130 ViH_portrett-29.jpg

Pål-Andreas er født og oppvaksen på Eidsnes i Sula kommune. Han er utdanna siviløkonom og statsautorisert revisor. Pål-Andreas har fem års erfaring frå Ernst & Young, der han starta som revisor og seinare blei prosjektledar i transaksjonsavdelinga. Vidare har han også jobba som Corporate Analyst i Belships ASA.

HK_logo.png

Ragnhild Velsvik Berge

Observatør, Hareid kommune

221130 ViH_portrett-21.jpg

Ragnhild har vore kommunedirektør i Hareid kommune frå 2016.  Ho har sin bakgrunn frå helsevesenet, og har hatt ulike leiarstillingar her sidan 1990. Ho har vidareutdanning i helse- og sosialadministrasjon og pedagogisk rettleiing. Vidare på masternivå regional planlegging og utvikling, offentleg organisering og leiing, samt utviklingsarbeid og prosessleiing.

IN_CMYK.png

Alfred Øverland

Observatør, Innovasjon Norge

221130 ViH_portrett-25.jpg

Alfred er spesialrådgjevar i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Blant dei mange oppgåvene Alfred jobbar med er ei av dei å bidra i det viktige arbeidet for kommunar som har omstillingsstatus, slik som Hareid

MRF.png

May-Britt Roald

Observatør, M&R fylkeskommune

221130 ViH_portrett-45.jpg

May-Britt er rådgivar i Kompetanse- og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.  Her jobbar ho med næring- og samfunnsutvikling. Hennar fagfelt er entreprenørskap, innovasjon og lokal næringsutvikling. 

Segl_web.png

Terje Giskeødegård Balsnes

Vara

221130 ViH_portrett-37.jpg

Terje er opphaveleg frå Lauvstad i Volda kommune. Etter fullførte studiar i Bergen, jobba han mellom anna 5 år som Key Account Manager i International SOS, ein av verdas største leverandørar av sikkerheits- og bedriftshelsetenester til offshore og maritim næring.

Kontakt
Kontakt
Vekst i Hareid
02 ViH_cyan.png

Takk for meldinga!

bottom of page