14 Hareid_fra_Overa.jpg

Om prosjektet

Kven er Vekst i Hareid?

Bakgrunn

Ein stor del av bedriftene i Hareid er retta mot ein maritim marknad som  dei siste åra har vore ramma av ein lang og utfordrande nedtur. Dette såg ein resultatet av gjennom redusert sysselsetting og auka arbeidsløyse. Hareid fekk derfor status som omstillingskommune i 2019 og dermed også moglegheit til å søke om midlar til dette prosjektet gjennom Møre og Romsdal fylkeskommune.

Fylkeskommunen finansierer 50% av prosjektet, Hareid kommune 25 % og næringslivet gjennom Hareid Næringsforum 25%.

 

Vidare har Innovasjon Norge ei rolle som nasjonalt kompetansesenter for omstillingsarbeid og bidreg inn i prosjektet gjennom aktiv rådgiving og kvalitetssikring.

15 Sulafjorden_fra_overa.jpg

Kven er vi?

Vekst i Hareid består av ein prosjektleiar som er tilsett i 100% stilling og ei styringsgruppe som består av høgt kompetente personar med meir erfaring frå ulike roller i næringslivet. I tillegg er kommunen, fylket, Hareid Næringsforum og Innovasjon Norge inne i styret som observatørar.

Segl_web.png

Julie Sundgot Andersen

Prosjektleiar

Julie Sundgot Andersen.jpg

Julie er utdanna innan marknadsføring, økonomi og leiing, og har jobba som marknadsanalytikar i Kongsberg Maritime i 12 år.

 

Ho har derfor god kjennskap og stort engasjementet for maritim næring som i lang tid har vore, og fortsatt er, ein viktig del av næringslivet i Hareid. 

Segl_web.png

Karl-Johan Bakken

Styreleiar, representant frå næringslivet

ViH_web-10.jpg

Karl-Johan vaks opp på Hjørungavåg og fekk tidleg erfaring med skipsbyggingsmiljøet gjennom Hjørungavåg Verkstad.

 

Etter gymnas og førstegongsteneste gjekk det strake vegen til Trondheim, NTH og Skipsteknisk avdeling.

Segl_web.png

Bernt Brandal

Styremedlem, ordførar Hareid kommune

ViH_web-4.jpg

Bernt er oppvaksen i Brandal og dreiv nokre år fiske og selfangst før han tok styrmannskule og fiskeriteknisk høgskule i Ålesund. Deretter gjekk vegen til NTH i Trondheim der han skreiv hovudoppgåve om prosjektering av fiskefartøy.

Segl_web.png

Kjetil Nesset

Styremedlem, leiar Næring- og miljøutvalet

ViH_web-6.jpg

Kjetil har budd nesten heile livet på Hareid, oppvaksen på indre Hareid og bur i dag på Hjørungavåg. Kjetil har lang og brei erfaring frå næringslivet på Sunnmøre der han gjennom 30 år har hatt ulike leiarroller i lokalt næringsliv.

Segl_web.png

Eileen Hareide Brandal

Styremedlem, representant frå næringslivet

ViH_web-3.jpg

Eileen har budd nesten heile livet på Hareid, nærmare bestemt i Eliasgarden. Her bur også mange av den nære slekta, og for alle desse er det viktig med eit levende Hareid med gode forhold både for unge og gamle, bedrifter og tilreisande.

Segl_web.png

Bjørn Kaldhol

Styremedlem, representant frå næringslivet

Bjorn_Kaldhol_JPG%20(200x133).jpg

Bjørn er oppvaksen i Kaldholen på Hareid og har mange gode barndomsminner frå Hareidlandet. Bjørn bur i dag i Tromsø.

HK_logo.png

Kai-Rune Bjørke

Observatør, Hareid kommune

ViH_web-5.jpg

Kai-Rune er kommunalsjef for sektor for samfunnsutvikling i Hareid kommune. I sektoren er det mange ulike ansvars- og arbeidsoppgåver, men i høve Vekst i Hareid sitt oppdrag, bistår

Kai-Rune med plan- og infrastrukturkompetanse og elles koordinere hjelpemiddelapparatet som t.d. næringsfondet.

HK_logo.png

Ragnhild Velsvik Berge

Observatør, Hareid kommune

ViH_web-14.jpg

Ragnhild har vore kommunedirektør i Hareid kommune frå 2016.  Ho har sin bakgrunn frå helsevesenet, og har hatt ulike leiarstillingar her sidan 1990. Ho har vidareutdanning i helse- og sosialadministrasjon og pedagogisk rettleiing. Vidare på masternivå regional planlegging og utvikling, offentleg organisering og leiing, samt utviklingsarbeid og prosessleiing.

Hareidnaringsforum.jpg

Idar Flø

Observatør, Hareid næringsforum

ViH_web-1.jpg

Idar har hatt ei sentral rolle i utvikling av Ship Equip AS som no heiter Inmarsat Maritime AS. Vidare er Idar gründer av Norwegian Centre of Maritime Communication AS, der han i dag er dagleg leiar.

IN_CMYK.png

Alfred Øverland

Observatør, Innovasjon Norge

Alfred Overland.jpg

Alfred er spesialrådgjevar i Innovasjon Norge Møre og Romsdal. Blant dei mange oppgåvene Alfred jobbar med er ei av dei å bidra i det viktige arbeidet for kommunar som har omstillingsstatus, slik som Hareid.

MRF.png

Øyvind Tveten

Observatør, M&R fylkeskommune

OivindTveten2.jpg

Øyvind er rådgivar på Kompetanse og næringsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. Der høyrer han til seksjonen for næringsutvikling, høgare utdanning og forsking.

 
Kontakt
Vekst i Hareid
02 ViH_cyan.png

Takk for meldinga!