Visjon, mål og strategi

Prosjektet er bygd opp av eit hovudmål som seier at Vekst i Hareid skal bidra til å legge grunnlaget for næringsutvikling og auke verdiskapinga i bedriftene.Hovudmålet ligg som ei overordna føring for både delmål og tiltak knytt til kvart enkelt innsatsområde.

 

Hovudmålet er vidare brutt ned i 5 målbare delmål som konkretiserer meir kva ein skal gjere og viser dei langsiktige effektane eller gevinstane som ein søkjer å oppnå.

Delmåla er vidare knytt opp mot dei tre innsatsområda Havrom, Attraktiv bukommune og Auka konkurransekraft.

 

Under kvart innsatsområde er det konkretisert tiltak og prosjekt som blir jobba med i prosjektperioden.

Innsatsområde

0130 Sulafjellet_stripes.jpg

Hareid ligg perfekt plassert ved inngongsporten i Storfjorden. Fjorden og havromet byr på ei rekkje moglegheiter i framtida.

For at bedriftene i Hareid skal tiltrekkje seg den kompetansen dei treng, må Hareid også vere ei attraktiv bukommune

Felles for alle bedrifter, enten ein er verdsleiande eller ikkje, er at ein treng tilgong på riktig kompetanse for å hevde seg i konkurransen med andre.

 

Havrom

Ishavsmuseet_vinter-1.jpg

Lange tradisjonar

Tradisjonelt har Hareid alltid hatt ei nær tilknyting til havet, gjennom både fiskeri og fangst. Som ei viktig brikke i ishavsnæringa og som ei betydeleg fiskerihavn har Hareid lange tradisjonar og mykje erfaring knytt til havet. Den maritime næringa har også i stor grad prega bedriftene våre. Likevel ser vi at omstillingane opp gjennom tidene har vore tøffe, og tradisjonar og kulturar har nærmast døydd ut fordi ein ikkje har evna å vere med når marknaden snur.

Ishavsmuseet i Brandal

Foto: C.Nanseth

Berekraftig utvikling

Igjen står verda midt oppi ei slik omstilling. Ein ventar kraftig befolkingsvekst på kloden i åra som kjem. Fleire kjelder spår at det vil bu 9,9 mrd. menneske på jorda i 2050. Dette vil skape mange utfordringar knytt til det å skaffe nok mat, mineral og energi i åra som kjem. Havromet er av mange forskarar utpeikt som løysinga på desse flaskehalsane, nettopp fordi ressursgrunnlaget i havet er så stort.

For at vi skal kunne hauste frå havet også i framtida er vi avhengig av å ta betre vare på det enn vi gjer i dag. Forsøpling og forureining er eit massivt problem og miljø og berekraft er svært viktige aspekt i denne utviklinga.

 

Eit reint hav er ein føresetnad for eit rikt hav.

Med den tilgongen Hareid har til havet og ei kystlinje som dei fleste berre kan misunne oss, har vi store forutsetningar for å bruke havet meir i næringsaktivitet i framtida og  enda til ta ein posisjon som set Hareid på kartet i denne samanheng.   

 

Attraktiv bukommune

For at bedriftene i Hareid skal tiltrekkje seg den kompetansen dei treng, må Hareid også vere ei attraktiv bukommune. Dette er Hareid kommune sitt ansvarsområde, men fordi det heng tett saman med dette prosjektet har ein valt å ta det inn som ein del av Vekst i Hareid.

Hareid Hovdenakken

Frå Hovdenakken

Foto: C.Nanseth

Ein stad med identitet

For at Hareid skal vere ein attraktiv stad å bu må ein ha alle dei grunnleggande tilboda rundt barnehage, skule, helse, eldreomsorg osv. på plass. Dette er ein del av dei grunnleggande tenestetilboda som Hareid kommune tilbyr. Likevel ser ein at dette ikkje er nok for å skape attraktivitet. Folk har forventningar om at ei bygd skal ha meir enn det grunnleggande tilbodet.

Dei ønskjer fritidstilbod innan kultur, idrett, turstiar, møteplassar, eit attraktivt sentrum, attraktive tomter, aktivitetar for barn, ungdom, vaksne og eldre for å nemne noko. Dei ønskjer rett og slett ein stad med ein identitet. Dette er nok Hareid må strekkjer seg etter og jobbe målretta for å nå.

 

Auka konkurransekraft

Ulmatec_Ramform_Tethys.jpg

Kompetanse og tilrettelegging

På Hareid har vi bedrifter som konkurrerer i ein internasjonal marknad og nokon av dei er verdsleiande på det dei driv med innanfor si nisje. Dette er heilt unikt, men dessverre inga sjølvfølge. Konkurransen er knalltøff, teknologiutviklinga går raskt og bedriftene må legge ned enorm innsats for å halde ein slik posisjon.

Ramform Tethys

Foto: C.Nanseth

Felles for alle bedrifter, enten ein er verdsleiande eller ikkje, er at ein treng tilgong på riktig kompetanse for å hevde seg i konkurransen med andre.

Vekst i Hareid skal forsøke å bidra med tilrettelaggande tiltak som kan vere med på å auke konkurransekrafta til bedriftene vi har her. Det kan handle om enkle ting som kursing, kompetanseheving og tilrettelegging av møteplassar, men også om å vere med å påverke diskusjonar rundt politiske prosessar og rammevilkår som påverkar bedriftene på Hareid.  

Resultatmål

1

Vekst i Hareid skal fasilitere møteplassar for relevante aktørar, med fokus på kunnskapsspreiing og nettverksbygging.

2

Vekst i Hareid skal bidra til 50 nye arbeidsplassar i næringslivet på Hareid.

3

Vekst i Hareid skal bidra til minst 10 nyregistrerte bedrifter, der 2 av dei nye bedriftene har meir enn 5 tilsette.

4

Vekst i Hareid skal bidra til å skape og etablere prosjekt som går av seg sjølv etter omstillingsprosjektet er slutt.

5

Vekst i Hareid skal bidra til positiv befolkningsvekst.

Effektmål

og langsiktige resultat

Effektmål er ein omtale av dei langsiktige effektane eller gevinstane som ein søkjer å oppnå ved å nyttiggjere seg av resultatet frå prosjektet.

1

Fleire arbeidsplassar i kommunen

2

Fleire sysselsette busett i kommunen

3

Auka skatteinngang til kommunen

4

Forbetra kommuneøkonomi med tilsvarande forbetra offentlege tenester

5

Auka bulyst og trivsel, forsterka attraktivitet og vekstgrunnlag